ФОРУМ “КОМУНИКАЦИЯ ЗА ПРОМЯНА” ПЕРСОНАЛЕН КОУЧИНГ (2): МОЯТ КОУЧ

Имате идея. Предизвикателствата на модерните комуникации променят изцяло картината за общуване към клиентите и към собствения екип. Визията за преструктуриране на вашите корпоративните комуникации е “в главата” ви, но при всяко споделяне с околните срещате съпротива. Как да подходите?

С намирането на подходящ професионален коуч. Той ще ви слуша внимателно и с негова помощ вие сам ще дефинирате своята визия и ще започнете разработването на собствен план за нейното реализиране. Коучът не е експерт във вашата професионална сфера, но с помощта на специфични “отворени въпроси” той ще рефлектира това, което желаете да постигнете.

Това става по време на предварително договорени и подготвени коучинг сесии, за предпочитане не на работното място. Времетраенето и броя им зависи от целите: краткосрочни или дългосрочни, качествени или количествени, а също от тяхната комплексност. За определени типове фокусиран коучинг, работата с коуч е целесъобразно да продължи от няколко дни до няколко месеца. За други типове коучинг, хората може да преценят, че ще е полезно да работят с коуч и по-продължително време.

И тук отново съществената разлика между коучинга и консултацията: в случая с промяната на вашите корпоративни комуникации външният консултант ще извади от своя “консултантски куфар” онези от тях, които той счита за полезни.Но съвпадат ли те с вашата визия и желание за промяна?

Най-същественото тук е подхода:

  • Консултантатът диагностицира проблеми, препоръчва и понякога прилага решения от името или съвместно с клиента.Консултантът работи непосредствено в “средата на клиента”.
  • Коучът обсъжда проблеми и задава креативни въпроси, с помощта на които ръководителите и екипите са способни да родят собствените си решения в “коучинг среда”. Той предоставя подходи и „очила” (различни перспективи) на клиента, чрез които наблюдаваното собствено поведение и ситуации водят до решения.

Прилаганите от мен подходи са базирани на опита от Германия и Австрия в областта на работа с малки и средни предприятия и организации. Те са тези, които генерират огромната икономическа мощ в региона!

Системно – конструктивния начин на мислене в коучинга

  • Теорията на системите е интердисциплинарно понятие и модел на познанията, с помощта на която, се описват и обясняват процеси в системи като “общество” “семейство” “фирма” “организация”. При това индивидът не се окачествява като “добър или лош”, “прав или крив”, “умен или необразован”, а се изследва и оценява позицията, действието, реакцията, собствения ресурс във взаимодействие със системата.
  • Конструктивизмът е понятие и означава, формиране на нови познания при пряко взаимодействие на хората с околния свят и системата, в която се движат.Всичко, до което те се докосват, четат, виждат, слушат, води до изпитание на по-рано придобити познания и умствени конструкции, върху които се изграждат и формират нови знания, навици и пр.

Системно-конструктивният коучинг е подход в коучинга за активиране на организационен, умствен и физически ресурс и достигане на определени цели в “системата “професионален-организационен-личен живот”. Коучът предоставя на клиента изцяло компетентността за взимане на решения, като следва своята интуиция, задава въпроси и създава най-добрата среда за достигане на търсени решения.

Предлагания от мен подход е фокусиран единствено и само върху решенията на вашите идеи:

  • чрез малки, но последователни стъпки;
  • не с разискване на въпроса “какво беше, как се стигна дотук…” а с поставяне на въпроса “каква е разликата, какво е по-доброто, което желая да постигна”;
  • с конкретни действия и положителна настройка за промени.

Copyright © 2024 Kalev.bg. Всички права запазени.

bg_BGBG