Услуги

Услугите и продуктите ни са съобразени с Вашите нужди, желания и цели:
•   за лично развитие, изграждане на лидерски умения, откриване на положителни решения в професията и личния живот;
•   за персонална и екипна мотивация;
•  за корпоративно и организационно развитие чрез управление на промяната.
Те са разработени на основата на дългогодишен управленски и консултантски опит, включват най-съвременните постижения и тенденции в световната практика на коучинга и креативното мислене, психологията на мотивацията за откриване на стойностното в работата и живота, управлението на организационни процеси.

Персонален коучинг за развитие

Understanding Coaching (PSYCHOLOGY TODAY http://www.psychologytoday.com/):

Behind every successful man or woman is...a coach!

"While CEOs call the shots that keep the company afloat, executive coaches work to keep the CEOs themselves in seafaring shape. Overstressed managers are increasingly turning to coaches to avoid burnout and maximize their chances of success."

ICF (International Coach Federation) определя коучинга като партньорство между коуч и клиент (отделен човек или екип) в процес, който провокира мисленето, креативността и вдъхновява клиента да увеличи своя личен и професионален потенциал.

Коучингът е подход за ускорено постигане на цели и резултати. Това е професия различна от консултацията, менторството (наставляването), обучението, НЛП, терапията, психоанализата, работата на треньора в спорта. Благодарение на съвместните усилия на ICF и Европейския менторски и коучинг съвет, от септември 2011 г., коучингът е определен като саморегулираща се професия в страните от Европейския съюз.

Нашият подход и системно – конструктивно мислене в коучинга

Хармоничният коучинг модел© е нашия системен подход базиран на „логическите нива” разработени от Gregory Bateson и Robert Dilts . Прилага се в “трите системи” на коучинг: работа, организация, личен живот. Ние задаваме отворени въпроси относно поведението и околната среда (Какво? Къде? Кога?), възможностите и стратегиите (Кое? Как?), за да постигнем това, което желаем и да бъдем такива, каквито желаем (Кой съм аз...тогава?).

В хармония със себе си, визията, мотивите и стимулите ни в живота!

Ето защо изследваме и следим най-съвременните инструменти и подходи, които съчетани с нашия коучинг модел, могат да бъдат полезни ца клиентите ни. Ето накратко някои основни понятия:

Теорията на системите е интердисциплинарна област и модел на познанията, с помощта на които, се описват и обясняват процеси и феномени в системи като “общество” “семейство” “фирма” “домакинство”...навсякъде. При това индивида не се оценява като “добър или лош”, “прав или крив”, “умен или необразован”, а се изследва и оценява позицията, действието, реакцията, собствения ресурс във взаимодействие със системата.

Конструктивизмът е интердисциплинарно понятие и означава, че хората формират нови познания като взаимодействат с околния свят и системата, в която се движат. Всичко, до което те се докосват, четат, виждат, слушат, води до изпитание на по-рано придобити познания и умствени конструкции, върху които се изграждат и формират нови познания, навици и т.н.. Конструктивизмът е сравнително ново направления в съвременната наука, психология, педагогика. Той е цялостен подход, основан на разбирането, че в процеса на познавателната дейност новите знания се свързват с предишния житейски опит и могат да бъдат надграждани и развивани.

Системно-конструктивния подход в коучинга има за цел да активира организационен, умствен и физически ресурс на клиента за достигане на определени професионални, житейски и организационни желания в системата “професионален-организационен-личен живот”. Индивидуалния системен коучинг от гледна точка на коуча не е метод или определена техника, той е поведение на коуча, който предоставя на клиента изцяло компетентността за взимане на решения, като следва своята интуиция, задава въпроси и създава най-добрата среда за достигане на търсени от клиента решения.

Ето някои от основните направления в нашите коучинг и менторски програми за работа с екипи и ръководители (групово и индивидуално) включени в програмата onlYou:

1.Мотивационен профил, ценностна система, лична мотивация и взаимоотношения с екипа на база мотивация и ценности (лични и корпоративни)

2. Разкриване и развитие на таланта

3. Емоционална и социална интелигентност 

4. Изграждане на лидерски умения, авторитет и личността на лидера

5. Интеркултурна комуникация – работа в международни екипи и интеркултурна среда

6. Публична/корпоративна комуникация 

7.Кариерно развитие и ново начало след значителни житейски промени

 

Свържете се с нас и получeте повече информация за всяка една програма, съобразена с Вашите цели и изисквания.